BCH

phoung2_copy_120 – Họ và tên: Trương Quốc Phượng- Chức vụ: Bí thư Chi bộ- Trình độ CM: ĐHSP Toán – Lý

– ĐT: DĐ 0917452368;

– Email: quocphuongt07@gmail.com

 

  – Họ và tên: Lê Phúc Luận- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ- Trình độ CM: ĐHSP Anh

– DĐ: 0988976718

– Email: lephucluanqkim@gmail.com

clip_imagekhanh_120 – Họ và tên: Trần Quốc Khánh – Chức vụ: Ủy viên- Trình độ CM: ĐHSP Kỉ thuật điện

– DĐ: 0982967603

– Email: khanh.1972@gmail.com