BGH

phoung2_copy_120  

– Họ và tên: Trương Quốc Phượng

– Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

– Trình độ CM: ĐHSP Toán – Lý

– ĐT: DĐ 0917452368;

– Email: quocphuongt07@gmail.com

 

   

– Họ và tên: Lê Phúc Luận

– Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, P.Hiệu trưởng, CT Công đoàn

– Trình độ CM: ĐHSP Anh

– DĐ: 0988976718

– Email: lephucluanqkim@gmail.com