Nhân sự tổ VP

– Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng – Chức vụ: Nhân viên kế toán – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ 0915451903 – Email: nguyenhongthcsqh@gmail.com – Họ và tên: Trần Thị Hằng – Chức vụ: Nhân viên Thư viện – Trình độ CM: ĐĐ -…

Nhân sự tổ KHXH

  – Họ và tên: Phạm Thanh Sơn- Chức vụ:  Giáo viên Lịch Sử – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ – Email: thanhson.son2@gmail.com    

Nhân sự tổ KHTN

    – Họ và tên: Trần Quốc Khánh – Chức vụ: Tổ trưởng – Giáo viên Công nghệ – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ 0915451903 – Email:quockhanh.1972@gmail.com