Nhân sự tổ KHTN

    – Họ và tên: Trần Quốc Khánh – Chức vụ: Tổ trưởng – Giáo viên Công nghệ – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ 0915451903 – Email:quockhanh.1972@gmail.com