Nhân sự tổ KHXH

  – Họ và tên: Phạm Thanh Sơn- Chức vụ:  Giáo viên Lịch Sử – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ – Email: thanhson.son2@gmail.com