Nhân sự tổ VP

– Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng – Chức vụ: Nhân viên kế toán – Trình độ CM: ĐH – ĐT: DĐ 0915451903 – Email: nguyenhongthcsqh@gmail.com – Họ và tên: Trần Thị Hằng – Chức vụ: Nhân viên Thư viện – Trình độ CM: ĐĐ -…