NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP NGÀY 12/2/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tháng Năm 26, 2020 8:33 sáng

NGHI ĐINH 19-2020NĐ-CP